top of page

בשנת 1963, דוד בן-גוריון פרש מתפקידו כראש ממשלת ישראל וחי כחבר מן המניין בקיבוץ שדה-בוקר שבלב הנגב. על מנת לממש את חזונו להקים בנגב מרכז חינוכי גדול "אוקספורד של הנגב, הקים בן-גוריון בשנת 1963 את "קרן הנגב". מטרותיה של הקרן היו לקדם את המדע, החברה, החינוך והחקלאות בנגב באמצעות הקמת קריית חינוך גדולה בשדה בוקר. עם פטירתו של בן-גוריון בשנת 1973, הוסב שמה של "קרן הנגב" ל-"יד דוד בן-גוריון" (ע"ר) לזכרו, לכבודו והנצחתו של אדריכל הקמתה של מדינת ישראל.

 מטרות העמותה

  1. הנצחת פועלו ומורשתו של דוד בן-גוריון ע"י הקמת מפעלים לזכרו, ביניהם: מכונים מדעיים, מוזיאונים, ספריות, תערוכות, מוסדות חינוך ותרבות

  2. תכנון, טיפוח ועידוד פעולות ומפעלים מדעיים, חינוכיים וחברתיים ברחבי הנגב

  3. פיתוח ועידוד פעולות חינוכיות ופדגוגיות של הקניית השכלה וערכי תרבות לדור הצעיר בישראל

  4. סיוע למוסדות בן-גוריון, בייזום פרויקטים שונים ובגיוס משאבים מתורמים בארץ ובחו"ל, מעבר לתקציב ממשלתי בסיסי

bottom of page